Vsakovanie - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vsakovanie

IN-DRÄN

Vsakovanie

IN-DRÄN je špeciálny, moderný systém biologického čistenia splaškových odpadových vôd a ich vsakovania do podložia. Systém využíva fyzikálne zákonitosti gravitačného pohybu vody v pôde a kombinuje ich s prírodnými procesmi biologického čistenia vyskytujúcimi sa bežne v prírode.  (S prirodzenými rozkladnými procesmi biologického znečistenia vody za pomoci pôdnych baktérií a kyslíka).

Pred vstupom do biologického a vsakovacieho poľa je splašková voda predčistená na 60 - 85 % v špeciálnom septiku, kde je od nej oddelený tuk, pevné nerozpustné a väčšie biologické častice.


Biologicky znečistené
látky obsiahnuté v odpadovej vode sa rozkladajú na bakteriálnej flóre, ktorá pokrýva povrch biomodulu filtra - biologickej membrány. Konštrukcia modulu mohonásobne zväčšuje povrch biologickej membrány, zabezpečuje bohatý a efektívny prívod kyslíka k bioflóre. Biofilter je citlivý na výrazný prebytok biologického znečistenia, alebo výrazný dlhodobý prebytok vody, čistiaci efekt sa v takom prípade zhoršuje a pri dlhodobom biologickom a hydro preťažení môže byť úplne upchatý. Tým môže dôjsť k úplnému zastaveniu vsakovania do podložia a znehodnoteniu systému. Preto pre riadnu a dlhodobú funkciu systému je nevyhnutné prispôsobiť plochu čistiaceho a vsakovacieho systému miestnym podmienkam hlavne s ohľadom na vsakovací koeficient podložia. Priepustné podložie zložené zo štrkov, pieskov a pod. vyžaduje minimálnu plochu vsakovacieho poľa. Súdržné a hustejšie typy podložia, ako íly, súvislé horniny a ich kombinácie vyžadujú väčšie plochy vsakovaceho poľa a dôsledný prístup k ich dimenzovaniu.

Kompletná pasívna, bezenergetická biologická čistička systému IN-DRÄN je zložená zo špeciálneho nízkoprofilového biologického septiku (objem podľa počtu pripojených osôb). Predčistená voda zo septiku odteká gravitačne cez distribučné a rozdeľovacie potrubie na biomoduly IN-DRÄN, ktoré sú uložené v jednom rade, jeden za druhým. Celý reťazec modulov a filtračného poľa (pieskového podsypu) sú pokryté geotextíliou a zasypané adekvátne vysokou vrstvou zeminy.
Na rozdiel od tradičného systému terciálneho dočistenia a vsaku systém zložený z modulov IN-DRÄN má vždy rovnakú dĺžku, bez ohľadu na typ podložia. Variabilným parametrom v tomto prípade inštalácie je šírka čistiaceho a vsakovacieho poľa - pieskového podsypu, ktorá sa podľa koeficientu priepustnosti podložia pohybuje v rozpätí od 0,6 m šírky (pri veľmi dobre priepustnom podloží) až do 5,0 m šírky (pri veľmi ťažko priepustnom podloží).

Modernejšou, účinnejšou a stavebne jednoduchšou alternatívou oproti modulu IN-DRÄN je od roku 2008 inovovaný zdokonalený model dočisťovacieho a vsakovacieho modulu IN-DRÄN Plus, ktorý v špeciálnom polokontajneri k zabudovaniu nepotrebuje vytvorenie pieskového lôžka.

Najnovším, absolútne bezúdržbovým, bezenergetickým a stavebne jednoduchým riešením (s odvedením vyčistenej vody do recipientu) je kompaktná kontajnerová pasívna čistička IN-DRÄN Biobed 5. Celý proces čistenia je zapuzdrený v kompaktnom kontajneri o rozmeroch D 2,4 x Š 1,2 x V 1,0 m  (hmotnosť 350 kg). Je určený pre biologické čistenie splaškových odpadových vôd s čistiacou kapacitou 850 litrov denne.

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky