Umiestnenie čističky a vsaku - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Umiestnenie čističky a vsaku

Vaša čistička


UMIESTNENIE VSAKOVACIEHO POĽA

Umiestnenie vsakovacieho poľa a jemu príslušného štrkového (pieskového) lôžka má zásadný význam pre správnu funkciu zariadenia. V mieste inštalácie musí mať podložie schopnosť odvedenia vyčistených odpadových vôd do podzemia. Ak má voda možnosť šíriť sa v podloží gravitačne, možno ju ľahko  odviesť. Najvyššia hladina spodnej vody je zvyčajne v dolnej časti svahu, kde sú vsakovacie schopnosti z dôvodu výšky hladiny spodnej vody najhoršie. Preto moduly IN-DRÄN a rozdeľovacie drenážne potrubie je potrebné ukladať kolmo voči smeru prúdenia spodnej vody, ktorý sa zvyčajne rovná sklonu terénu. Týmto spôsobom minimalizujeme množstvo vody, ktorú je potrebné odviesť vsakom z príslušného miesta. To je dôležité najmä v pôdach s nízkou priepustnosťou, ako je bahno a íl. Vsakovacie pole je potrebné zabezpečiť i pred nežiadúcim nadmerným prítokom povrchovej, prípadne podzemnej vody z priľahlého terénu, aby nedochádzalo k zahlteniu vsakovacieho priestoru. Inštalácia vsakovacieho poľa môže byť zabezpečená pred vnikaním balastných vôd v prípade dažďov, alebo zvýšenia hladiny spodnej vody osobitnou drenážou okolia. Hladina spodnej vody vo vsakovacom poli sa nikdy nesmie zvýšiť nad úroveň dna štrkového podsypu, preto, lebo to môže spôsobiť znefunkčnenie a postupné upchatie vsakovacieho poľa.  

Z tohto dôvodu by malo byť vždy dodržané železné pravidlo, že vzdialenosť medzi najvyššou úrovňou hladiny spodnej vody a spodnou hranou štrkového lôžka vsakovacieho poľa by mal byť  minimálne 1 m !!!  Okrem toho, vodou nepresýtená pôda podložia účinným spôsobom zachytáva i prebytočný fosfor.

V prípade použitia blokov IN
-DRÄN k začiatku rozkladu organického materiálu dochádza už skôr a vyšši, t. j. v priestore samotných blokov. Preto v tomto prípade môže byť vzdialenosť znížená. Nikdy však extrémne až na hranicu štrkového (pieskového) lôžka.


Vsakovacie pole - bloky IN-DRÄN ukladať priečne na smer toku spodných vôd.
1. Najlepšie umiestnenie, 2. Dobré umiestnenie, 3. Najmenej vhodné.

Keďže voda má schopnosť šíriť sa gravitačne, možno ju zo svahu ľahko odviesť. Je tu ale riziko priesaku do krajiny v dolnej časti - na konci svahu (sklonu).
1. Dom.
2. Možnosti umiestnenia septika. 3. Vsakovacie pole. 4. Sklon 5. Najlepší spôsob vsaku. 6. Najhorší spôsob vsaku.

1. Dom. 2. Ventilácia. 3. Sklon terénu. 4. Špeciálny septik. 5. Čerpacia šachta (voliteľne). 6. Moduly IN-DRÄN na štrkovom podsype.
7. Ochranná drenáž (ochrana vsakovacieho poľa).

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky