Test vsakovania - Fann - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Test vsakovania - Fann

Vaša čistička


TEST VSAKOVANIA FANN


Najlepšou testovacou metódou pre zistenie vsakovacích schopností podložia je využitie testu vsakovania vyvinutého firmou FANN. Ak chcete vykonať dôkladný vsakovací test, testovaciu sadu si môžete zakúpiť u nás. Výhodnejším riešením je však požiadať našu spoločnosť o vypracovanie návrhu kompletného riešenia a ponuky dodávky ČOV. Napriek tomu tu stručne popíšeme spôsob testovania.

Odber vzoriek sa vykonáva vtlačením testovacej rúrky v mieste vykonávania testu do podložia do hĺbky 5 cm. Vzorky môžu byť odoberané v horizontálnej alebo vertikálnej rovine. Počas odberu vzoriek otočte rúrku uvoľnením z pôdneho profilu za súčasného mierneho výkyvu tak, aby odobratá vzorka ostala v odbernej rúrke bez narušenia jej štruktúry. Jednoduchšie odobratie vzorky podporuje namazanie vonkajšej steny odbernej rúrky vhodným mazivom.

1. Držiak (H), filter (F) a nádobka (S). Testovaciu rúrku so vzorkou zeminy upevnite k držiaku (H) tak, aby filter (F) bol na dne vzorky. Otvory navŕtané do držiaka sa nachádzajú v spodnej časti. Umiestnite držiak rúrky so vzorkou zeminy do nádoby (S).
2. Zmerajte dĺžku vzorky zeminy (L) pomocou mierky (M). Pred meraním dĺžky utlačte zľahka zeminu mierkou. Zapíšte si hodnoty!
3. Ukazovateľ (P). Umiestnite ukazovateľ hladiny (P) na hornom okraji testovacej rúrky.
4. Nalejte do rúrky vodu.  Naplňte testovaciu rúrku vodou až po okraj. Dolievajte vodu do rúrky opakovane dovtedy, kým voda nepreteká cez spodné otvory v stenách.
5. Naplňte rúrku vodou tak, aby bola hladina zarovno s horným okrajom rúrky.
6. Začnite merať čas, keď hladina vody bude zarovno s horným okrajom testovacej rúrky bez dodatočného dolievania.
7. Zastavte meranie času v momente, keď hladina vody dosiahne na mierke (P) ukazovateľ hladiny (dH = 25 mm). Zapíšte si čas!
8. Opakujte kroky 5-7 najmenej 3-5 krát ak T <1 minúta a najmenej dvakrát ak t <5 minút. Ak je úbytok vody menší ako 25 mm pri T = 2 hodiny, poznamenajte výšku, o ktorú voda v rúrke klesla (dH).
9. Odčítajte hodnotu indexu priepustnosti pôdy (LTAR) na diagrame prilepenom na vrchnáku krabice s testovacou súpravou.

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky