Jedinečná ponuka - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Jedinečná ponuka

 

Čistička, o ktorú sa netreba starať! Ak toto poviete prevádzkovateľom aktívnych biologických čističiek nebudú Vám veriť. Je to pre nich nepredstaviteľné, lebo všetky doposiaľ inštalované a prevádzkované aktívne čističky si vyžadujú pravidelnú častú kontrolu, nastavovanie, čistenie, údržbu a servis. Znepríjemňuje to život užívateľom, ide to do peňazí, vyžaduje námahu a zaberá čas.

Základné požiadavky na kvalitné čistiarenské systémy sú:

1. Systém musí byť funkčný i pri nepravidelnom prítoku splškov
2. Systém musí byť dlhodobo spoľahlivý
3. Schopný dlhodobo spoľahlivo odvádzať čistú vodu i do podložia
4.
Bez nárokov na energiu
5. Bez ďalších nákladov na prevádzku, údržbu a servis


Čistiarne a systémy IN-DRÄN
ako jediné na Slovenskom trhu tieto požiadavky splňujú.
Lebo len málo užívateľov považuje splašky, kanál, čističku... za svoje hobby !


V ČOM SME JEDINEČNÍ ?

 • Nehráme o cenu.

 • Dokážeme riešiť i zdanlivo neriešiteľné problémy. Predovšetkým riešenia pri neexistencii recipientu, pri nevhodných vsakovacích schopnostiach podložia, pri vysokej hladine spodnej vody a riešení ČOV u objektov občasne využívaných s nepravidelným prítokom splaškovej vody, t.j. i všade tam, kde aktívne ČOV nie sú vhodné.

 • Uprednostňujeme najvyššiu technologickú, ekologickú a užívateľskú kvalitu.

 • Užívateľovi (investorovi) navrhujeme v závislosti na konkrétnych podmienkach vždy najvýhodnejšie technologické, ekologické, ekonomicky optimálne a užívateľsky najmenej náročné riešenie.  

 • Ponúkame to, čo Vám iní v oblasti čistenia a vsakovania vôd nedokážu ponúknuť.


Predkladáme Vám k posúdeniu a výberu najmodernejšie ekologické vodohospodárske technológie pre pasívne čistenie a ochranu vôd.

Tento web je zriadený švédskou spoločnosťou Fann Va - teknik AB a jej výhradným partnerom na slovenskom trhu spoločnosťou FONHIT s.r.o. z dôvodu dôsledného poznania súčasnej situácie a nevyhovujúcej úrovne v oblasti kvality zabezpečenia lokálneho čistenia splaškových odpadových vôd na Slovensku. Cieľom je informovať verejnosť o existencii kvalitnejších technológií oproti tým, ktoré sú bežne používané na Slovensku a ponúknuť investorom a užívateľom bezenergetické, bezúdržbové, technicky spoľahlivé nenáročné riešenia s dlhodobou životnosťou.

ČO VÁM PONÚKAME ?

Na rozdiel od absolútnej väčšiny výrobcov, predajcov a distribútorov biologických čističiek splaškových odpadových vôd pre rodinné domy, stredné a väčšie objekty, ktorí dodávajú a v praxi aplikujú čističky fungujúce na princípe aktívneho čistenia prevažne s odvedením vyčistenej vody do recipientu, my dodávame opak.  Dodávame špičkové systémy založené na princípe pasívneho čistenia, prevažne s odvedením vyčistenej vody do vsaku (do podložia).

Systémy pasívneho čistenia IN-DRÄN II. a III. generácie, ktoré realizujeme, majú oproti súčasným aktívnym systémom celý rad predností a nesporných výhod, ktoré oceníte v čase užívania a prevádzky čističky po celé desaťročia jej bezproblémového fungovania. Výhody a nevýhody sa dajú stručne charakterizovať nasledovne:

Výhody

Výhody

Nevýhody

 • Bezenergetická prevádzka

 • Bezúdržbová prevádzka

 • Bez potreby servisu

 • Bezproblémová funkčnosť

 • Vhodné pre objekty trvalo aj prechodne využívané

 • Nevyžaduje existenciu recipientu

 • I pre prerušovanú prevádzku

 • Dlhodobá životnosť (20 rokov a viac)

 • Vyššia vstupná investícia

 • Vyšší podiel stavebnej činnosti

 • Viac zastavanej plochy pod terénom (záber len v čase výstavby)

Takmer žiadne prevádzkové a servisné náklady počas celej doby užívania systému!

 FOTO: Pasívna ČOV so vsakovaním 5 EO

Na základe mnohoročných skúseností s výrobou, inštaláciami a prevádzkovaním malých a stredných čističiek splaškových odpadových vôd Vám poskytujeme tieto dobré rady:

 • ak potrebujete technicky, ekologicky a prevádzkovo kvalitnú čističku k rodinnému domu alebo k Vašej stavbe a vyčistená voda má odtekať do vsaku (nie do blízkeho recipientu), najlepším riešením je pasívna ČOV systému IN-DRÄN. Je bezenergetická, prevádzkovo nenáročná a nevyžaduje ďalšie náklady na prevádzku a servis.

 • ak potrebujete technicky, ekologicky a prevádzkovo kvalitnú čističku k rodinnému domu alebo k Vašej stavbe a vyčistená voda má odtekať do vhodného recipientu (nie do vsaku) najlepším riešením je pasívna kontajnerová ČOV systému IN-DRÄN - Biobed. Je bezenergetická, prevádzkovo nenáročná a nevyžaduje ďalšie náklady na prevádzku a servis.

 • ak ani jedna z týchto alternatív z priestorových, technických alebo iných dôvodov nie je možná, vhodným riešením je len veľmi kvalitná (materiálovo, technicky, konštrukčne a prevádzkovo) aktívna ČOV. V takom prípade Vám odporučíme, navrhneme, dodáme a zrealizujeme typ ČOV z našej ponuky, ktorá najlepšie splní kritériá určené Vašim priestorom a podmienkami.

Výber a riešenia ČOV len na základe cenovej výhodnosti Vám neodporúčame za žiadnych okolností, lebo ekonomické, prevádzkové a ekologické následky vyplývajúce zo zlých technických riešení zaťažia Váš rozpočet na celé roky a problémy vznikajúce bežne pri prevádzke ČOV Vám môžu spôsobiť dlhodobú traumu z užívateľského nepohodlia pri prevádzke takto zle riešeného projektu.
S dôverou sa na nás obráťte. Ponúkneme a zrealizujeme pre Vás to najlepšie riešenie. Riešenie, ktoré Vám ušetrí peniaze, čas, nervy a zbytočnú námahu.
Technické, ekonomické a prevádzkové porovnanie pasívnych a aktívnych čističiek si prezrite "Aká čistička je pre Vás najvýhodnejšia?".

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie pasívnych čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Informácie o možnosti dodávky a inštalácie pasívnych biologických čističiek splaškových odpadových vôd pre rodinné domy, chaty, chalupy, stredné i väščie objekty Vám radi zašleme na základe Vami vyplneného a odoslaného dotazníka.

FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky