Vaša čistička - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vaša čistička

Vaša čistička


VAŠA ČISTIČKA

Dozrel čas pre inštaláciu malej, či strednej čističky odpadových vôd pre Vašu novostavbu, alebo rekonštrukciu? Odporúčame Vám to najlepšie, čo je v súčasnosti dostupné v oblasti čistenia splaškových odpadových vôd na slovenskom trhu. Odporúčame Vám inštaláciu systému pasívneho biologického čistenia splaškových odpadových vôd systémom IN-DRÄN švédskeho producenta firmy FANN VA Teknik AB.

Inštalácia malej domovej alebo strednej čističky odpadových vôd pre verejné či súkromné objekty vyžaduje nevyhnutnú prípravu a množstvo úkonov, ktoré je potrebné zabezpečiť ešte pred samotnou výstavbou. Radi Vám v tom poskytneme potrebnú pomoc.

Tento sprievodca
Vás prevedie dôležitými fázami investície, od výberu vhodnej technológie, cez povoľovacie a stavebné konanie až po ukončenie samotnej výstavby a uvedenie do prevádzky hotového zariadenia.

Odporúčame nasledujúci postup:

1. Vyberte na pozemku najvhodnejšie miesto pre umiestnenie septiku a biologického (vsakovacieho) poľa.
Radi Vám pri tom pomôžeme už v tejto prvotnej fáze konzultáciou, alebo našim optimálnym návrhom, prípadne kompletnou technologickou a obchodnou ponukou.

2.
Obráťte sa na kompetnentné úrady a inštitúcie.
Výstavba i malej domovej čističky odpadových vôd je definovaná legislatívou ako "vodohospodárska stavba" a z toho titulu podlieha schvaľovaciemu konaniu miestne príslušného Okresného úradu - odboru životného prostredia. Kontaktujte preto (najlepšie osobne) miestne príslušný Okresný úrad, Odbor životného prostredia, informujte ho o svojom úmysle inštalovať na svojom pozemku čističku odpadových vôd IN-DRÄN a požiadajte kompetentných úradníkov o ich predbežné stanovisko. V tejto prvotnej fáze stačí i ústne vyjadrenie o ich predbežnom súhlase, alebo o námietkach voči Vášmu zámeru.
Zistite, či sa
Vaša nehnuteľnosť nachádza v oblasti s normálnou alebo zvýšenou úrovňou ochrany vôd a aké podklady, stanoviská a dokumenty je potrebné pre podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre výstavbu Vašej čističky tomuto úradu predložiť.
Poraďte sa, či trvajú v prípade Vami zvoleného miesta inštalácie i na predložení hydrogeologického posudku.

3. Test vsakovacích schopností podložia v mieste inštalácie biologického (vsakovacieho) poľa.
Odborne a zodpovedne vykonaný test a jeho objektívne posúdené výsledky majú mimoriadnu dôležitosť pre dimenzovanie celej technológie čističky a vsaku. Test je možné vykonať i vlastnými kapacitami investora, alebo realizátora stavby na základe našich inštrukcií, avšak v tejto fáze z dôvodu nedostatočnej odbornej spôsobilosti externých osôb vykonávajúcich test takýto postup neodporúčame.
Optimálnym riešením je vykonanie testu odbornými pracovníkmi našej spoločnosti počas predbežnej konzultácie o umiestnení čističky priamo na pozemku investora. Tento test realizujeme počas prvotnej obhliadky miesta inštalácie čističky po dohode s investorom, prípadne dodávateľom stavebnej časti bezplatne v dohodnutom čase. Podmienky odberu vzoriek a vykonania testu dohodneme s kompetnentým zástupcom investora na mieste.


4. Návrh technologickej zostavy čističky.
Po predbežnej konzultácii a získaní základných informácií o obývanosti a využití objektu, po výbere najvhodnejšieho umiestnenia špeciálneho septiku a vsakovacieho poľa (prípadne dočisťovacieho poľa s vývodom do recipientu) a dôslednom vyhodnotení výsledkov testu vsakovacích schopností podložia v mieste vsaku, pre Vás vypracujeme optimálny návrh technologickej zostavy, obchodnú a cenovú ponuku. Tieto služby poskytujeme pre záujemcov a investorov bezplatne v dohodnutých termínoch.

5. Projekt pre vydanie stavebného povolenia.
Pre vydanie stavebného (vodoprávneho) povolenia budete potrebovať mimo iných dokladov, stanovísk a vyjadrení požadovaných oprávneným vodoprávnym orgánom (OÚ-OŽP) i projektovú dokumentáciu osadenia a stavby čističky vypracovaný oprávneným projektantom s oprávnením pre projektovanie vodohospodárskych stavieb. Podklady pre vypracovanie projektu pre Vami vybratého, prípadne nami odporúčaného projektanta predložíme projektantovi na základe Vášho stanoviska k nami predloženej technickej, obchodnej a cenovej ponuke.
Dobrým riešením je tiež možnosť zadania vypracovania projektu nami odporúčanému odbornému projektantovi v rámci komplexnej dodávky stavby po dohode medzi investorom a našou spoločnosťou ako hlavným dodávateľom technologickej i stavebnej časti diela.


6. Dodávka a inštalácia čističky
Preferujeme tri hlavné spôsoby dodávky, inštalácie a uvedenia čističky do prevádzky.


1. Kompletná dodávka čističky t.j. návrhu, projektu, technológie a stavebnej časti "na kľúč" našou spoločnosťou FONHIT spol. s r.o.,

2. Kompletná dodávka len návrhu riešenia a technologickej časti stavby za predpokladu, ak projekt a stavebnú časť diela investor zabezpečí vo vlastnej réžii, prípadne v subdodávke od miestnych firiem,

3. Predaj našimi odborníkmi navrhnutej kompletnej technologickej zostavy (kompletnej technológie) investorovi, jeho subdodávateľovi, alebo kompetentnej odbornej stavebnej a inštalačnej firme.

Ak sa rozhodnete pre dodávku čističky IN-DRÄN, kontaktujte nás prosím. Optimálny postup a spôsob dodávky dohodneme osobným rokovaním.

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky