Projekty - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Projekty

Vaša čistička


PROJEKTY


I malá domová biologická čistička splaškových odpadových vôd je ponímaná z hľadiska platnej legislatívy ako stavebné dielo - ako stavba. Navyše v tomto prípade ide o vodohospodársku stavbu, ktorej schvaľovanie podlieha miestne príslušnému Okresnému úradu - odboru životného prostredia(OÚ ŽP). Preto na výstavbu čističky nestačí púhe ohlásenie stavby Obecnému úradu, ale je potrebné stavebné - tzv. "vodoprávne" povolenie od OÚ ŽP. K povoleniu stavby je potrebné riadne stavebné konanie, ktorého súčasťou je i PROJEKT.

Z praktických dôvodov pojem PROJEKT ponímame ako dve etapy stavebnej prípravy pred realizáciou stavebného zámeru.

1. Úvodnou etapou je definícia stavebného zámeru a vyjasnenie požiadaviek investora vo vzťahu k dodávateľovi najvhodnejšej technológie. Preto v tejto fáze, na samom začiatku realizácie stavebného zámeru je vhodné, ak ako investor, dodávateľ, alebo budúci prevádzkovateľ oslovíte našu spoločnosť a požiadate nás o vypracovanie optimálneho návrhu technologického a stavebného riešenia. Na základe Vášho oslovenia Vás budeme kontaktovať, dohodneme si predbežnú konzultáciu priamo na mieste budúcej realizácie stavby a vzájomne si vymeníme informácie o Vašich potrebách, požiadavkách a možnostiach. Po obhliadke miesta stavby, vykonaní skúšky vsakovacích schopností podložia, alebo posúdení možnosti vypúšťania vyčistenej vody do blízkeho recipientu Vám predložíme v dohodnutom čase kompletný technologický, stavebný, obchodný a cenový návrh riešenia. Ak je pre Vás naša ponuka prijateľná, predbežne prekonzultujete návrh Vášho stavebného zámeru s našim riešením na OÚ ŽP a požiadate ho o predbežné stanovisko. Ak je predbežné stanovisko úradu kladné, pristúpite k získavaniu príslušných stanovísk a povolení od zúčastnených a zainteresovaných strán stavebného konania podľa pokynov OÚ ŽP a súčasne k vypracovaniu projektu pre vydanie stavebného povolenia.

2. Projekt pre vydanie stavebného povolenia môže vypracovať len kompetentný odborný projektant s vodohospodárskou špecializáciou. Pokiaľ takého dodávateľa projektu nemáte, odporučíme Vám projektanta na základe Vášho vyžiadania, alebo Vám vypracovanie projektu sprostredkujeme v rámci komplexnej dodávky diela ako súčasť zmluvy o dodávke diela. Po vypracovaní projektu a vydaní stavebného povolenia prikročíme k samotnej dodávke diela, prípadne len jeho technologickej časti - v závislosti na dohodnutých zmluvných podmienkach.

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky