Tradičné čistenie splašk. vôd - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Tradičné čistenie splašk. vôd

Technológia


Tradičným čistením splaškových odpadových vôd z rodinných domov, domácností a menších občianskych stavieb bolo do konca osemdesiatych rokov minulého storočia využitie jednoduchého septiku so vsakovaním predčistenej vody do podložia, prípadne nelegálna deravá žumpa, alebo bezohľadné vypúšťanie splaškov do recipientov, prípadne do povrchových dažďových rigolov, či kanálov . Takýchto prípadov "čistenia" splaškových vôd je na Slevensku i dnes ešte státisíce. Je to v rozpore s legislatívou, v rozpore s potrebami ochrany životného prostredia a zabezpečenia hygieny a nezávadnosti spodných vôd. Žiaľ, toto je realita.

Takýto tradičný systém čistenia splaškovej vody z domácnosti sa skladá z jednoduchého septiku s vymeniteľnými filtrami, rozdeľovacej šachty a niekoľkých vetiev drenážnych rúr uložených na pieskovom alebo štrkovom podsype.

V septiku prebiehajú procesy predčistenia splaškovej vody. Dochádza k sedimentácii biologického materiálu (I. stupeň) k anaeróbnym procesom (II. stupeň) a základnému mechanickému čisteniu. Aby sme zabránili vyplavovaniu kalu zo septiku do drenážneho systému a vylúčili tým jeho postupné znefunkčnenie, septik je nevyhnutné pravidelne vyprázdňovať.      

Vo vsakovacom systéme vo vsakovacom poli, v pieskovej drenážnej vrstve sa tvorí biologický film, ktorý redukuje biologické znečistenie už predčistenej splaškovej vody aeróbnym procesom biologického rozkladu (III
. stupeň).         
V tomto procese, na rozdiel od aktívnej čističky odpadových vôd s aktivovaným kalom, sú zničené aj patogénne (choroboplodné) organizmy. Pri odvodnení drenážou počas procesu vsakovania dochádza súčasne k filtrácii a konečnému vyčisteniu vody (včítane odstránenia fosfátov).

S cieľom zabezpečenia dobrého odvedenia vody, musí byť veľkosť systému správne dimenzovaná a prispôsobená miestnym pôdnym podmienkam. V ľahko priepustných pôdach, ako je štrk a piesok
, stačia vsakovacie rigoly (alebo polia) o menšej podpovrchovej ploche, zatiaľ čo málo priepustné pôdy, ako íl,  alebo bahno vyžadujú viac podpovrchovej plochy, ale aj špeciálnu prípravu podložia.

V prípade nadmerného hydraulického zaťaženia, alebo prílišného znečistenia, zhoršuje sa účinok čistenia a môže dôjsť k biologickej deštrukcii drenážnej vrstvy. To sa v praxi stáva veľmi často, lebo vsakovacie systémy sú mnohokrát zle navrhnuté a zvyčajne poddimenzované už v štádiu návrhu, alebo počas realizácie, rovnako prevádzková starostlivosť o septiky a periodicita ich vyvážania sú väčšinou nedostatočné.


Životnosť takýchto konvenčných zariadení na predčistenie splaškových odpadových vôd s odtokom do vsaku je okolo 10 rokov. Ich funkčnosť je v mnohých prípadoch omnoho kratšia. Po uplynutí tejto doby je potrebné vymeniť celý vsakovací systém so štrkovým podložím, čo je spojené vždy s problémami (odstavenie vody v čase rekonštrukcie), novými investíciami a nepredpokladanými nákladmi.

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Informácie o možnosti dodávky a inštalácie pasívnych biologických čističiek splaškových odpadových vôd pre rodinné domy, chaty, chalupy, stredné i väščie objekty Vám radi zašleme na základe Vami vyplneného a o
doslaného dotazníka.

FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky